14 – De drie dimensies van seks

De lichamelijke dimensie
Het menselijk lichaam, onlosmakelijk verbonden met het continuüm, is bijzonder selectief wanneer het gaat om seks. Bewust van de belangrijke evolutionaire functie van seks, namelijk het voortbestaan van de soort, neemt het lichaam seks niet licht op. Wij zijn instinctief uitgerust met allerlei vermogens om met grote zorg een seksuele partner uit te kiezen. We letten zonder er wellicht bij stil te staan op uiterlijke kenmerken die aangeven dat de potentiële partner gezond en vruchtbaar is, bijvoorbeeld de kleur en glans van huid en haar, de manier van lopen en kijken, de geur en de omvang van heupen en borsten.
Behalve het selecteren van een geschikte seksuele partner op grond van bovengenoemde criteria zijn we instinctmatig ook erg secuur wat betreft de timing van seks. De timing moet kloppen wat betreft veiligheid: wanneer je bedreigd wordt door gevaar heb je doorgaans geen seks. Het continuüm calculeert het risico wat betreft het overleven van de jongen in nog voordat ze gemaakt worden. Als het risico te groot is wordt geen energie verspild aan de voortplanting, maar wordt deze energie daar ingezet waar ze meer nodig is, bijvoorbeeld bij het beschermen van de groep, voedsel zoeken, vechten of vluchten.
Overigens kan onder extreme omstandigheden het tegenovergestelde plaatsvinden. Wanneer een groep of soort als geheel dreigt te verdwijnen gaat deze soms over tot het produceren van zoveel mogelijk kinderen, in de hoop dat tenminste een paar de crisis overleven. Dit kan een oorzaak zijn van de huidige overbevolking in Afrika en de rest van de wereld.
Wanneer aan alle voorwaarden zijn voldaan geeft het lichaam zich over aan seks. De fase van hofmakerij en verleiding wordt gekenmerkt door speelsheid, humor en plezier. De belofte van het aankomende genot van seks is plezierig en opwindend en zorgt voor gevoelens van verliefdheid, aantrekking en genot. Wanneer het uiteindelijk tot de daad op zich komt is deze aangenaam, prettig en diep bevredigend voor beide partners.
De lichamelijke dimensie van seks gaat over verantwoordelijkheid, voortplanting en genot. Deze dimensie delen we met alle zoogdieren, al zijn de criteria per diersoort verschillend, afhankelijk van hun habitat en levensgewoontes.
Wanneer het lichaam het contact met het continuüm kwijtraakt onder invloed van een onnatuurlijke omgeving functioneert ons natuurlijke vermogen selectie en timing niet langer. Wij leven in een tijd en omgeving waarin dit het geval is. De meesten van ons zijn niet langer in staat om de signalen en intelligentie van het lichaam bewust waar te nemen.
Seksuele energie laat zich niet onderdrukken – ook zonder lichaamsbewustzijn gaat het lichaam gewoon door met wat het al eeuwen doet. Maar wanneer we geen toestemming krijgt onze seksuele impulsen en verlangens op een natuurlijke manier te volgen ontstaat er seksuele spanning, die er vroeg of laat toch uit moet.
Bij veel mensen wordt de lichamelijke dimensie van seks gekenmerkt door frustratie en een gebrek aan onderscheidingsvermogen. Omdat de spanning zo groot is en het contact met de intelligentie van het lichaam zo weinig is wordt de keus van de juiste partner en het wachten op de juiste timing verstoort. Daarom is de fase van hofmakerij minder speels en plezierig, omdat het continuüm daarin voortdurend signalen probeert te geven die de op handen zijnde vergissing moet voorkomen. De partners twijfelen, vertrouwen elkaar niet en vooral de vrouw blijft de man maar testen en uitdagen, omdat ze ergens aanvoelt dat het niet de juiste partner is of dat het niet de juiste tijd is.
Wanneer het vervolgens tot de daad komt is deze veel minder aangenaam en bevredigend dan we verwachten. Door de numbness in ons lichaam voelen we minder en zijn we niet in staat ons over te geven aan de natuurlijke sensualiteit van het lichaam. Om dat te compenseren versterken we de impulsen die we onszelf en elkaar geven – de seks wordt harder en soms ook wreder, om toch maar iets te voelen. Het gebrek aan echt contact lossen we op door de seks dan maar puur lichamelijk te maken – vergelijkbaar met een goede sportsessie, een lekkere massage of een goede maaltijd. Dit is alleen bevredigend op fysiek niveau, maar het laat ons op ziels- en geestelijk niveau in de kou staan.

De bezielde dimensie 

Seks bevredigt niet alleen op lichamelijk niveau, maar ook op zielsniveau. Daar ervaren we de behoefte aan een verbinding met de partner die verder gaat dan het genot en de kinderen die een lichamelijke verbinding oplevert. Wanneer we spreken van de ziel spreken we van liefde. De ziel is veel genuanceerder en complexer dan het lichaam. Je kunt je fysiek aangetrokken voelen tot iemand maar tegelijkertijd weten dat je nooit van die persoon zou kunnen houden. Je kunt lichamelijk prima seks hebben met iemand, maar toch het gevoel blijven houden dat je iets mist. Wat je mist is de zielsverbinding.
Wanneer de ziel betrokken wordt bij seks krijgt deze een persoonlijke, unieke dimensie. De ontmoeting die dan plaatsvindt is de ontmoeting tussen twee zielen, twee mensen met elk hun eigen verhaal en achtergrond. Trouw, loyaliteit en het delen van elkaars geheimen, gevoelens en dromen horen bij deze dimensie. Bij seks waarbij de ziel betrokken is de overgave niet alleen fysiek maar wordt ze een metafoor voor de overgave aan het leven zelf.
De ziel ervaart het leven via de betekenis die ze aan indrukken geeft. De wereld van archetypes en sprookjes, metaforen en mythe is het domein van de ziel. Seks op dit niveau levert een groot scala aan gevoelens en ervaringen op die gepaard gaan met een grote kwetsbaarheid en openheid van de partners ten opzichte van elkaar. De verbinding gaat voorbij aan de wens zich al dan niet voort te planten maar geldt de verbinding zelf, de wens om via de ander meer te ervaren van de werkelijkheid zelf.
Wanneer twee mensen zich op zielsniveau met elkaar verbinden nemen ze, bewust danwel onbewust, verantwoordelijkheid voor elkaar. In bepaalde tradities wordt dit genoemd: ‘Je neemt elkaars karma over.’ De verbinding gaat veel dieper dan een puur lichamelijke verbinding en kan niet zomaar verbroken worden.
Wanneer de ziel zich geheel of gedeeltelijk teruggetrokken heeft uit het lichaam komt dit duidelijk naar voren wanneer je een zielsverbinding aangaat. Je angst je over te geven aan de verbinding met een ander mens komt onder druk te staan. Het verlangen is er wel, maar het vermogen om het daadwerkelijk aan te gaan is in meer of mindere mate beschadigd.
Om te beginnen moet er iemand thuis zijn. Dat wil zeggen: je kunt je niet seksueel verbinden met een ziel die zich teruggetrokken heeft uit het lichaam. Daarnaast moet er ruimte zijn voor wederzijds vertrouwen. Dat geldt ook voor de lichamelijke dimensie, maar het lichaam is veel pragmatischer en praktischer dan de ziel. De pijn van de ziel gaat veel dieper dan de pijn van het lichaam. Het lichaam is verankerd in het hier en nu, terwijl de ziel de hoedster is van de pijn uit het verleden en deze verbindt met wat ze in het hier en nu meemaakt. Overdracht, projectie, romantisering en idealisering zijn allemaal aspecten van de ziel.
In onze verwarde samenleving is het mogelijk dat twee mensen die lichamelijk niet bij elkaar passen seks hebben. Wanneer dat gebeurt kan daar een kind uit voortkomen omdat het continuüm geen rekening gehouden heeft met de mogelijkheid dat twee mensen die fysiek niet bij elkaar passen zich gaan voortplanten. Dit is zeker niet bevorderlijk voor het voortbestaan van de soort, omdat het leidt tot overbevolking en verwaarlozing, zelfs beschadiging van de eigen kroost.
Wanneer twee mensen fysiek goed bij elkaar passen en een verbinding aangaan betekent dat niet dat ze op zielsniveau goed bij elkaar passen. We zeggen dan: ‘We hebben goede seks, maar we houden niet van elkaar.’ Toch is verlangen om van elkaar te houden bij een mens minstens even groot dan het verlangen naar goede seks, en daarom is de seks eigenlijk ook onbevredigend. Ook het continuüm houdt van een zielsverbinding: wanneer twee mensen van elkaar houden is de kans groter dat ze bij elkaar blijven in de spreekwoordelijke voor- en tegenspoed, en dat biedt meer kans op het overleven van de uit de verbinding voortkomende kroost.
In het ideale geval gaan twee mensen een verbinding aan wanneer ze zowel in fysiek opzicht als op zielsniveau bij elkaar passen.

De geestelijke dimensie

De geestelijke dimensie van seks wordt vaak over het hoofd gezien in onze cultuur, omdat het bijna niet gepraktiseerd wordt. Wanneer het wel gebeurt, vaak onder invloed van drugs, is dat voor de meeste mensen zo’n angstaanjagende en onbegrijpelijke gebeurtenis dat ze het zo snel mogelijk weer vergeten.
Tegelijkertijd wordt dit aspect door de spirituele groeibeweging juist overgewaardeerd en verkocht als het hoogste doel van seks. Bij veel cursussen die spirituele seks verkopen heeft men de klok horen luiden, maar geen idee waar de klepel hangt. Seks wordt gepresenteerd als een manier om in contact te komen met de kosmische, goddelijke wijsheid van het universum zelf – en dat is nog waar ook. Eén van de gevaren van deze beweging is dat het voor de zoveelste keer de persoonlijke en lichamelijke dimensie van seks tot een onbelangrijke bijkomstigheid maakt, terwijl deze dimensie van seks VOORWAARDE zijn voor welke spirituele seksuele ervaring dan ook. Daarnaast is de geestelijke danwel spirituele seksuele ervaring resultaat van een leven lang toewijding en discipline, en niet iets wat je tijdens een weekend of jaartraining kunt bereiken. Veel zogeheten spirituele seks is niets anders dan cover up pornografie.
Het is waar dat seksuele energie een hulpmiddel kan zijn om gezond te worden, je ziel te helen en in contact te komen met een wijsheid die je verstand te boven gaat. Dit is waar de verbinding tussen seks en religie, God en verlichting over gaat. Vaak is het echter niet uit wijsheid maar uit gemakzucht, pijnvermijden, numbness, verveling, verslaving en domheid dat we de geestelijke dimensie van seks zo belangrijk maken. We hopen dat we door het bereiken van de geestelijke dimensie van seks kunnen ontsnappen aan de pijn van ons verloren gegane contact met het continuüm. Kortom: we zoeken naar een shortcut.
Er is geen shortcut. De weg van tantra, kundalini yoga, tantrisch boeddhisme, het hindoeïsme en het taoïsme gaan allemaal allereerst via het lichaam en vervolgens via de ziel. Het eren van het lichaam als tempel van de ziel en het herstellen van haar verbinding met het continuüm vormt de basis van alle oude, traditionele seksuele trainingen. Vervolgens wordt de verbinding tussen man en vrouw geëerd, dat wil zeggen: de dimensie van de ziel. Deze verbinding wordt gezien als een oefening om te leren manouevreren in de energetische werkelijkheid, dat wil zeggen: om te leren omgaan met de intensiteit van het leven zelf. Een seksuele verbinding met een ander mens is één van de moeilijkste opgaves in een mensenleven. Wanneer je zowel in staat bent om voor je lichaam, je kinderen, je partner en je relatie te zorgen ben je klaar voor de volgende stap: de geestelijke dimensie.
De geestelijke dimensie van seks is ingebed in, komt voort uit en wordt gedragen door de ziele- en lichamelijke dimensie van seks. Er is NOOIT een andere volgorde. Eerst het lichaam, dan de ziel, en dan pas de geest.
De geestelijke dimensie van de mens gaat over wijsheid, kennis en inzicht. De geest verlangt en streeft hiernaar door zo objectief mogelijk een mentaal beeld te construeren van de werkelijkheid. Om dit te doen heeft hij energie nodig. Veel energie. Een manier om die energie te verkrijgen is seks. Zowel binnen het taoïsme, hindoeïsme als boeddhisme zijn oefeningen bekend die bedoeld zijn om seksuele energie naar de hersenen te brengen, het domein van de geest, maar ook doodgewone recht toe recht aan seks heeft het vermogen om grote hoeveelheden seksuele energie naar de hersenen te brengen.
Wanneer je erin slaagt om seksuele energie naar je hersenen te brengen en je bent tegelijkertijd in contact met het continuüm, wat wil zeggen dat je ziel volledig aanwezig is in je lichaam en het voor het bewustzijn mogelijk is bewust te zijn van wat er gebeurt, is het mogelijk dat je vermogen om helder te denken, kennis in je op te nemen, je inzichten uit te breiden en te verdiepen, antwoorden te vinden op vragen en de samenhang tussen tot dan toe ongrijpbare details groeit.
Wanneer je dit met een partner doet – en soms gebeurt dit zonder dat je het beoogd hebt – kan het zomaar gebeuren dat je toegang krijgt tot zijn kennis en vice versa. Je kent en begrijpt die persoon net zo goed als je jezelf kent, soms zelfs beter als hij zichzelf kent. Door deze uitbreiding van de werkelijkheid verdiep je ook je begrip van de werkelijkheid enorm.
De geestelijke dimensie van seks is iets volkomen anders dan de conceptuele dimensie van seks. Omdat veel mensen niet in contact zijn met hun lichaam kunnen ze daar niet op vertrouwen wanneer ze seks hebben. Als alternatief wenden ze zich dan tot wat ze weten over seks en incorporeren dat in hun gedrag. Seks wordt dan een soort toneelstukje waarin de betrokkene zijn of haar best doet om zijn rol zo goed mogelijk te spelen.
Wanneer je op de één of andere reden met zo iemand in bed belandt, terwijl je zelf wel in meer of mindere mate in contact bent met je lichaam en je gevoelens, is de seks op zijn best hilarisch en op zijn slechts afschuwelijk. Hilarisch kan het zijn wanneer je voelt dat je partner bewegingen maakt die verzonnen zijn of wanneer hij zich stijf en onhandig gedraagt, maar geen idee heeft hoe dat overkomt.
Afschuwelijk wordt het wanneer deze persoon, afgesneden van de natuurlijke behoeftes van lichaam en ziel, zijn geestelijke vermogens, ook afgesneden van het continuüm, gebruikt om uiting te geven aan zijn onderdrukte impulsen, frustratie, spanning en emoties. Zo iemand kan gewelddadig, gemeen, wreed en destructief worden terwijl hij seks heeft, omdat seks een katalysator is voor de onderdrukte energie, maar vanuit zijn afgesneden dus valse geest zal hij dit ontkennen en zelfs goedpraten.
Concepten en ideeën die los staan van het continuüm kunnen alle mogelijke vormen kunnen aannemen. Op zijn best zijn deze wat dommig en aandoenlijk, op zijn slechtst zijn ze doordrongen van perversiteit en gekte. Hoe ver gezocht dit wellicht ook klinkt, het is helaas iets wat in onze samenleving veel voorkomt.
Vrijheid
Onze menselijkheid bestaat uit het vermogen zowel het dierlijke en het goddelijke te kunnen ervaren. Vrijheid wil zeggen dat we noch streven naar het dierlijke, noch naar het goddelijke, maar streven naar menselijkheid. Menselijkheid wil zeggen dat je je aanpast aan de regels en gewoonten van je gastheer, in dit geval het lichaam, en dat je de ervaringen die het lichaam opdoet op zielsniveau opneemt en verteert. De aanvaarding dat het continuüm niet te controleren is door het intellect, en dat daarmee alle oordeel over de bewegingen van het continuüm komen te vervallen is de grootst mogelijke vrijheid die wij mensen kunnen bereiken.
Behalve dat dit klinkt als een goede filosofische stelling is het ook nog eens onmiddellijk toepasbaar. Het betekent namelijk dat je bij deze kunt ophouden met het vechten tegen het continuüm in je en kunt ontspannen in de juistheid van haar bewegingen en impulsen. Je lichaam is niet slecht, seks is niet slecht, verlangen is niet slecht. Het is wat het is.
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s